Google translate

Материалы

Трудовий договір між працівником і ФОП

Трудовий договір

між працівником і фізичною особою

         Місто _______________                                         "__" ____________ 201_ р.

          Прізвище ____________________________________________________

          Ім'я ________________________________________________________

          По батькові ________________________________________________,

          Рік народження ______________________________________________

     Місце роботи,  посада (для фізичної особи,  яка  використовує найману працю, пов'язану з наданням

послуг) ________________________________________________________________________________

         Ідентифікаційний код N ______________________________________

         N ____________ свідоцтва про реєстрацію фізичної  особи-підприємця

         Місце проживання ____________________________________________

         Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

________________________________________________________________________________________,

 іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

         Прізвище ____________________________________________________

         Ім'я ________________________________________________________

        По батькові __________________________________________________,

        Дата народження _____________________________________________

        Місце проживання ____________________________________________

        Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ________________

        ____________________________________________________________,

       Ідентифікаційний код N ________________________________________,

     іменований далі Працівник,  з другого боку,  уклали між собою цей трудовий договір про таке:

     1. Працівник __________________приймається на посаду ____________за сумісництвом на 0,5

ставки (окладу). Цей  договір укладається на невизначений строк;

     на визначений термін, установлений за погодженням сторін

________________________________________________________________________________________,

                   (указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи

________________________________________________________________________________________,

                 (указати строк виконання роботи)

     2. Працівник зобов'язаний виконувати _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________,

      (зазначаються докладні характеристики роботи продавця,

________________________________________________________________________________________,

   водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня

________________________________________________________________________________________,

       її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю

________________________________________________________________________________________,

   виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

________________________________________________________________________________________,

     дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

     3. Фізична особа зобов'язується:

     оплачувати працю Працівника;

     забезпечити безпечні  і  нешкідливі умови праці для виконання прийнятих  Працівником   зобов'язань, 

     обладнати   робоче   місце

відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці,  надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

     4. При  вирішенні  питань,  не  передбачених  цим  договором, сторони  керуються  загальними 

нормами  законодавства  про  працю України.

     5. Трудовий   договір   набирає   чинності   з  моменту  його підписання або з дати,  визначеної сто-

ронами у  договорі,  але  не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

     9. Трудовий  договір  повинен  бути  зареєстрований  Фізичною особою  у державній службі зай-

нятості за місцем свого проживання у тижневий  строк  з  моменту  фактичного  допущення  пра-

цівника  дороботи.

     10. Спори з виконання умов трудового  договору  розглядаються районним  судом.

     11. Заробітна   плата  працівника  підлягає  оподаткуванню  в порядку,  визначеному законодав-

ством  про  прибутковий  податок  з громадян.

     12. Працівники,  які працюють у фізичних  осіб  за  трудовими договорами,     підлягають

загальнообов'язковому    державному соціальному страхуванню.  Сплата страхових внесків  про-

вадиться  у розмірах і порядку, визначених законодавством.

     14. Трудовий    договір   складений   у   трьох   автентичних примірниках,  один з яких перебуває

у Фізичної особи___________,  другий - у Працівника,  третій - у державної служби зайнятості,

яка здійснила реєстрацію трудового договору.

    15. Підписи сторін:

Фізична особа ________________                                                        Працівник ____________________

"___" ________________ 201_ р.                                                                 "___" ________________ 201_ р.

    16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 201_ р. за N __________________________ 

______________________________________________________________________________________

           (найменування державної служби зайнятості)

         М.П. ______________        ______________________________________

                        (підпис)               (прізвище, ім'я, по батькові

                              посадової особи служби зайнятості)

     17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" _____________201_ р.

________________________________________________________________________________________,

       (підстави припинення договору вносяться з посиланням

________________________________________________________________________________________,

                на відповідні статті КЗпП України)

     Підписи сторін:

Фізична особа ______________                                                                Працівник ____________________

 

     18. Трудовий договір від "___" _________ 201_ р. за N ____ знято з реєстрації "___" ________ 201_ р.

________________________________________________________________________________________,

           (найменування державної служби зайнятості)

               М.П.  ______________        _____________________________________

                             (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові

                               посадової особи служби зайнятості)

     20. Сторони  ознайомлені  з  порядком  реєстрації та зняття з

реєстрації трудового договору.

Підписи сторін:

Фізична особа ____________                                                                               Працівник ________________

     

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить