Google translate

Материалы

Екологічна політика. Система управління навколишнім середовищем (UA)

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ________________________

                                                            _________________      

                                                                           " __ " ______ 20__ р

 

 

ЕКОЛОГІЧНА  ПОЛІТИКА

СИСТЕМА

УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

____________________________

 

Цей документ встановлює вимоги не до конкретних екологічних характеристик, а до забезпечення обов'язків дотримуватись чинного законодавства і нормативних актів персоналом підприємства.

1.   ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1. Загальні положення

 

Цей документ визначає принцип екологічної політики підприємства та загальні    положення    щодо    впровадження    системи    управління навколишнім середовищем згідно вимог ДСТУ ІSО серії 14000. Він стосується тих екологічних аспектів, які підприємець може контролювати і на   які може впливати в процесі своєї діяльності.

Підставою для розробки цих документів із забезпечення якості продукції є затвердження і введення в дію Держстандартом України від 18.08.97 р. № 495 стандартів ІSО серії 14000.

1.2. Застосування

 

Екологічна політика та система управління навколишнім середовищем підприємства забезпечує   належне   розуміння   завдань,   процедур управління,  дозволяє  чітко  визначити  відповідальність  та  повноваження  персоналу, встановити порядок їх взаємодії при виконанні функцій, а також для того щоб:

створювати впевненість в замовників щодо надійності зобов'язань підприємця стосовно управління навколишнім середовищем та надання відповідних доказів;

підтримувати добрі відносини з відповідними контрольними, громадськими та іншими організаціями;

поліпшувати репутацію підприємця і збільшувати обсяги робіт;

удосконалювати управління витратами;

зменшувати кількість інцидентів, які призводять до юридичної відповідальності;

доводити до відома службовців, замовників і робітників мету і політику вищого керівництва в галузі управління навколишнім середовищем.

Екологічна Політика є основним документом, який використовується для належного розуміння завдань з охорони навколишнього середовища персоналом підприємства при здійсненні будівельної діяльності згідно ліцензії.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому документі є посилання на такі документи:

- ДСТУ ІSО 14001-97 Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування

- ДСТУ ІSО 14004-97 Система управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

- ДБН А. 2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

 


3. ВИЗНАЧЕННЯ

 

У документі використовується такі терміни та визначення:

Навколишнє середовище - це середовище, в якому функціонує підприємець, включаючи  повітря,  воду,  грунт,  природні ресурси,  флору,  фауну,  людей,  а також взаємозв'язки між ними.

Примітка. У законодавчих та нормативних актах України використовується термін "навколишнє природне середовище", який за обсягом поняття несуперечить використаному терміну „навколишнє середовище".

Вплив на навколишнє середовище - це будь-яка зміна в навколишньому середовищі, несприятлива, яка повністю чи частково спричинена діяльністю, продукцією чи послугами підприємця.

Система управління навколишнім середовищем - це частина загальної системи управління, яка включає організаційну структуру діяльності з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси

Екологічна політика - це декларація (заява) підприємства про свої наміри і принципи стосовно його загальних екологічних характеристик, яка створює основу для діяльності і визначення його екологічних цілей і завдань.

Екологічне завдання - це застосована до організації чи його підрозділу деталізована вимога до характеристик, яка допускає, якщо це можливо, кількісне оцінювання та випливає з екологічних цілей, і яку слід встановити та виконати для досягнення цих цілей.

4. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1. Загальні положення

 

Система управління навколишнім середовищем є невід'ємною частиною системи загального управління в межах діяльності підприємства. Розроблення та впровадження системи є безперервним та інтерактивним процесом.

Створення ефективної системи управління навколишнім середовищем забезпечує вирішення завдань з охорони здоров'я людини та охорони навколишнього середовища від потенційно можливих негативних впливів діяльності підприємства, його продукції чи послуг, а також, сприяє підтриманню та поліпшенню якості навколишнього середовища.

4.2. Політика у сфері управління навколишнім середовищем

Політика   підприємства у   сфері   управління   навколишнім середовищем полягає в збереження і поліпшенні якості навколишнього середовища та охорони здоров'я людини.

Політика, цілі та завдання підприємця грунтуються на знанні екологічних аспектів та впливів на навколишнє середовище, пов'язаних з його діяльністю. Це створює умови для надання гарантії того, що значні впливи на навколишнє середовище, пов'язані з цими аспектами, враховуються під час установлення екологічних цілей.

Політика підприємства у сфері управління навколишнім середовищем полягає в тому що:

забезпечується відповідність діяльності та продукції національним і міжнародним вимогам;

постійно вирішуються екологічні проблеми шляхом розподілу ресурсів, визначення обов'язків і регулярного оцінювання технічних правил, методик та процесів;

зусилля спрямовуються перш за все на здійснення запобіжних заходів, а не на коригувальні дії.

 

4.3.Провідна роль підприємства.

 

Підприємець приймає на себе відповідальність за реалізацію політики у сфері  управління  навколишнім  середовищем,  яка передбачає  всі  дії,  спрямовані  на задоволення потреб суспільства, замовника, а також всіх зацікавлених організацій.

Підприємство:

визначає структуру, обов'язки, технічні правила, методики, процеси і структури для реалізації екологічної політики,   цілей та завдань з координацією із зусиллями підприємства в інших сферах (стосовно управління процесами, виробництвом, управління фінансами, забезпечення фінансами, забезпечення якості, техніки безпеки та охорони здоров'я на робочих місцях);

узгодження екологічні цілі і завдання з конкретними фінансовими результатами діяльності і, таким чином, у підприємця є гарантія того, що ресурси направляються туди де їх використання дає найбільше вигоду як економічну, так і екологічну;

встановлює та підтримує зв'язки з внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами;

аналізує відповідні законодавці вимоги і екологічні аспекти, пов'язані із діяльністю підприємства;

сприяє плануванню природоохороних заходів на всіх стадіях життєвого циклу продукції чи процесу;

встановлює і забезпечує процес досягнення цілей щодо раціонального використання виробничого потенціалу належними та достатніми ресурсами, включаючи підготовку персоналу;

оцінює та аналізує відповідальність екологічних характеристик функціонування підприємця екологічній політиці, цілям і завданням і встановлює шляхи їх поліпшення;

забезпечує інформування внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін про систему управління   навколишнім   середовищем   та   про   екологічні  характеристики підприємця;

здійснює діяльність із стратегічного управління, спрямовану на прогнозування та реагування на передбачувані зміни екологічних вимог.

4.4. Система управління навколишнім середовищем

Політика у сфері управління навколишнім середовищем реалізується на всіх етапах життєвого циклу продукції підприємства, персонал якого систематично приділяє увагу потенційно можливому впливу своєї діяльності на навколишнє середовище. Досягнення певних екологічних характеристик вимагає від підприємства дотримуватися системного підходу, що забезпечується:

•індентифікацією вимог законодавства та регламентів

•розроблення, застосуванням та підтриманням на належному рівні робочих процедур та засобів управління з метою здійснення екологічної політики, цілей та завдань підприємця;

•індентифікацією екологічних аспектів діяльності, продукції чи послуг підприємця з метою визначення тих, що мають чи можуть мати значний негативний вплив на навколишнє середовище, пов'язаний з юридичною відповідальністю;

•оцінювання ефективності роботи шляхом порівняння з відповідальними внутрішніми  вимогами  чи  критеріями,  вимогами  зовнішніх  стандартів,  регламентів, правил, а також з принципами та настановами;

•аналізом результатів розслідування випадків невідповідності, якщо такі мали місце;

•індентифікацією сприятливих можливостей для отримання конкурентних переваг;

•мінімізацією будь-яких несприятливих впливів нових розробок на навколишнє середовище   шляхом   використання   інтегрованих   методик   управління   навколишнім середовищем;

•розроблення методик оцінювання екологічних характеристик і відповідних показників;

•запобігання забрудненню, зменшенню відходів та споживання ресурсів (матеріалів, палива та енергії);

•навчання та підготовкою персоналу;

•обміном досвіду у сфері навколишнього середовища;

•залученням зацікавлених сторін та обміну інформацією з ними;

•розробленням методик та процедур на випадок виникнення надзвичайних подій або аварійних ситуацій, щоб забеспечити належне регулювання на передбачені чи випадкові відмови техніки;

•здійснення вимірювань, моніторингу та оцінювання своїх реальних екологічних характеристик з встановленням їх відповідності чинному законодавству та регламентам;

•забезпеченням достовірності даних, які отримуються під час калібрування засобів вимірювань, випробувань обладнання;

•проведенням постійних перевірок і підтвердженням відповідності інформаційних даних на кожному етапі здійснення діяльності;

•прийняттям попереджувальних і контрольних заходів з метою уникнення негативного впливу на навколишнє середовище продукції чи процесів її виробництва;

•оптимізацією витрат на забезпечення відповідного рівня якості навколишнього середовища;

•постійним аналізом вимог всіх зацікавлених сторін і досягнутого рівня якості навколишнього середовища з метою виявлення резервів його підвищення.

_________________________________________________________________________

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить