Google translate

Материалы

Положення з техніки безпеки та охорони праці (UA)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                                                                                                       ____________   /                                 /

                                                                                                                                                                                        “   ” _________________   р.

ПОЛОЖЕННЯ

з техніки безпеки та охорони праці

1. Загальні положення.

1.1.         Дане Положення розроблено на основі Законів України “Про охорону праці” (№229-ІV від 21.11.2002р.) та “Про пожежну безпеку”, типового положення “Про службу охорони праці”, затвердженого наказом Державного комітету України від 03.08.1993 року №73 для організації виконання правових, організаційно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я працівників, контролю за безпекою та безпечною експлуатацією об'єктів підприємства.

1.2.         Положення з техніки безпеки та охорони праці є однією з основних напрямків підприємства.

1.3.         Відповідальний за техніку безпеки та охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику і призначається окремим наказом.

1.4.         Відповідальний за техніку безпеки та охорони праці підприємства  повинен мати вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х років.

1.5.         Відповідальний за техніку безпеки та охорони праці підприємства повинен пройти перевірку знань з охорони праці  (правила і інструкції з охорони праці і техніки безпеки), з технології робіт (правила експлуатації і виробничі інструкції), з правилами пожежної безпеки з періодичністю - один раз на три роки.

 

2. Завдання відповідального за техніку безпеку та охорону праці.

2.1.         Контроль за забезпеченням безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд підприємства.

2.2.         Контроль за забезпеченням працюючих засобами індивідуального та колективного захисту.

2.3.         Контроль за забезпеченням надійної та безаварійної роботи підприємства.

2.4.         Контроль за забезпеченням професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників підприємства з питань охорони праці, технології робіт, пожежної безпеки, пропаганди безпечних методів праці.

2.5.         Контроль за забезпеченням протипожежної профілактики на об'єктах підприємства.

2.6.         Контроль за забезпеченням професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

2.7.         Контроль за забезпеченням оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих.

 


3. Функції відповідального за техніку безпеку та охорону праці.

3.1.         Опрацювання цілісної ефективної системи управління охороною праці, пожежною безпекою, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

3.2.         Проведення оперативно – методичного керівництва роботою з охорони праці, пожежної безпеки, експлуатації обладнання і споруд.

3.3.         Складання разом із структурними підрозділами підприємства комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

3.4.         Контроль за організацією роботи з персоналом.

3.5.         Проведення для працівників вступного інструктажу з питань охорони праці, пожежної безпеки.

3.6.         Не можуть бути залучений до виконання функцій, не передбачених цим положенням.

3.7.         Функції відповідального за ОП та ТБ не поширюються на:

3.7.1. Безпеку дорожнього руху.

3.7.2.  Безпеку при зберіганні, технічнім обслуговуванні та застосуванню вогнепальної зброї.

3.8.         Організація:

3.8.1.  Обліку і аналізу нещасних випадків, професійних захворювань, аварій 1 та 2 категорій, технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж, а також шкоди від цих подій та доведення інформації про них до органів відомчого і Державного нагляду.

3.8.2.  Підготовки статистичних звітів з питань охорони праці, технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж.

3.8.3.  Розробки перспективних та поточних планів роботи підрозділів підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці

3.8.4.  Підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки.

3.8.5.  Забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки.

3.8.6.  Паспортизація робочих місць, підрозділів щодо  відповідності їх вимогам охорони праці.

3.8.7.  Роботи методичного кабінету охорони праці, пропоганди безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо.

3.9.         Приймати участь у:

3.9.1.  Розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, аварій 1 та 2 категорій, технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж в залежності від виду обладнання, характеру пошкодження та важкості наслідків.

3.9.2.  Формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів.

3.9.3.  Розробці положень, інструкцій та інших нормативних актів по охороні праці, експлуатації обладнання, пожежній безпеці, що діють в межах підприємства.

3.9.4.  Роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

3.10. Сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища.

3.11. Підготовка проектів наказів та розпоряджень з питань охорони праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки.

3.12. Розгляд листів, заяв та скарг працюючих з питань охорони праці.

3.13. Надання методичної допомоги підрозділам підприємця у розробці заходів з питань охорони праці, експлуатації обладнання і пожежної безпеки.

3.14. Розгляд фактів наявності виробничих ситуацій,небезпечних для життя чи здоров’я працівників або людей, які їх оточують, а також для навколишнього природного середовища, у випадку відмови працівників з цих причин від виконання дорученої їм роботи.

3.15. Контроль за:

3.15.1.Дотриманням чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, директивних матеріалів, виконання працівниками посадових та виробничих інструкцій з питань охорони праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки.

3.15.2. Відповідністю нормативним актам по охороні праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих, наявністю та станом технологічної документації на робочих місцях.

3.15.3. Своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючим, атестацією та переатестацією з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотриманням вимог безпеки при виконанні робіт.

3.15.4. Забезпеченням працюючих засобами індивідуального і колективного захисту, лікувально - профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно - побутовими приміщеннями, організацією питного режиму, наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці.

3.15.5. Виконанням приписів органів Державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудового колективу і профспілки з питань охорони праці, використанням за призначенням коштів фонду охорони праці.

3.15.6. Проходженням попереднього і періодичних медичних оглядів працівників віком до 21 року та іншими працівниками підприємства.

3.15.7. Використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством.

3.15.8. Виконанням заходів, наказів,розпоряджень з питань охорони праці, безпечної експлуатації обладнання, протипожежної безпеки, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків, аварій 1 та 2 категорій, технологічних порушень, пожеж, що визначені в актах розслідування.

3.15.9. Організацією претензійної роботи.

3.16. Здійснення зв’язку з медичними закладами, науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організація впровадження їх рекомендацій.

 

5. Взаємовідносини

5.1.   Взаємовідносини відповідального за техніку безпеку та охорону праці з іншими структурними підрозділами здійснюються на основі принципу пріоритету питань охорони праці та безпечної експлуатації обладнання по відношенню до результатів виробничої діяльності.

5.2.   Керівники структурних підрозділів регулярно подають відповідального з ОПіТБ протоколи перевірки знань з охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві не пізніше 5 днів після закінчення навчання та атестації.

5.3.   Про всі нещасні випадки, відмови та аварії, керівник підрозділу, де це сталось, негайно зобов’язані повідомити відповідального з охорони праці.

 

6. Права

6.1.Відповідальний за техніку безпеку та охорону праці  має право:

6.1.1.Представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки.

6.1.2.Безперешкодно в будь - який час відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи підприємства. Зупиняти роботу виробництва, дільниць, машин, механізмів, устаткування, бригад у разі порушень, які створюють небезпеку для життя або здоров’я працюючих, пошкодження обладнання або винекнення пожежі.

6.1.3.Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці, експлуатації обладнання та пожежної безпеки.

6.1.4.Перевіряти стан охорони праці, безпеки, гігієни праці, експлуатації обладнання, пожежної безпеки та виробничого середовища на об’єктах підприємства.

6.1.5.Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці, експлуатацію і пожежну безпеку.

6.1.6.Надсилати керівництву підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці, експлуатації, пожежної безпеки, порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращенні умов праці.

6.1.7.Залучати спеціалістів виробничих служб підприємства до перевірки дотримання нормативів і законодавства про охорону праці, експлуатацію обладнання та пожежну безпеку.

 

7. Відповідальність.

Відповідальний за техніку безпеку та охорону праці підприємця несе персональну відповідальність за:

7.1.   Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці, експлуатації і пожежної безпеки.

7.2.   Невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених Положенням з охорони праці та посадовими інструкціями.

7.3.   Недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці, технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж.

7.4.   Низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві, аварій 1 та 2 категорій, технологічних порушень в роботі обладнання, пожеж.

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить