Google translate

Материалы

Система якості будівельної продукціїЇ (UA)

         ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

  _________________   .

  " __ " ________________    

                                                                          

СИСТЕМА  ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

_____________________________________

1. ВСТУП

 ______________________________________ (далі – підприємство) забезпечус якiсть виконання робiт при новому будiвництi; реконструкції та капiтальному peмонmi будiвель житлових, громадських та виробничих об'єктiв.

Система якостi с гнучкою системою, яка здатна застосовуватись до виконання будiвельних робiт об'єкту.

Система якостi пiдприсмства вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ІSO 9001-2001.

 

2. ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА  ЗАСТОСУВАННЯ  НАСТАНОВИ  3  ЯКОСТI.

Настанова з якостi визначає загальнi вимоги системи управлiння якiстю будiвельними роботами пiдприємства. Вимоги грунтуються на прийнятих методах та стандартi ISO 9001-2001.   .

        Пiд час розробки системи управлiння якiстю на кожний об'єкт, враховуються вимоги, які ставить система якості, характеристики проекту та вимоги замовника.

 

3. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

3.1 Термiни стосовно якостi.

3.1.1. Якiсть

Ступiнь, до якого сукупнiсть власних характеристик задовольняє вимоги.

3.1.2. Вимога

Сформульованi потреба або очiкування, загальнозрозумiлi або обов'язковi.

3.1.3. Задоволенiсть замовника

Сприйняття замовником ступеня виконання його вимог.

3.1.4. Спроможнiсть

Здатнiсть органiзацiї, системи, або процесу, створювати продукцiю, яка вiдповiдатиме вимогам до цiеї продукцiї.

3.2. Термiни стосовно управлiння

3.2.1. Система

Сукупнiсть взаємопов'язаних або взаємодiйних елементiв.

3.2.2. Система управлiння якiстю

Система управлiння, яка спрямовує та контролює дiяльнiсть органiзацiї щодо якості.

3.2.3. Полiтика в сферi якостi

Загальнi намiри та спрямованiсть органiзацiї, пов'язанi з якiстю, офiцiйно сформульованi найвищим керiвництвом.

3.2.4. Цiлi

В сферi якостi те, чого прагнуть, або до чого прямують у сферi якості.

3.2.5. Управлiння

Скоординована дiяльнiсть, яка полягає у спрямовуваннi та контролюваннi органiзацiї.

3.2.6. Найвище керiвництво

Особа чи група осiб, яка спрямовує та контролює дiяльнiсть органiзацiї на найвищому piвні.

3.2.7. Управлiння якiстю

Скоординована дiяльнiсть, яка полягає у спрямовуваннi та контролюваннi органiзацiї щодо якостi.

3.2.8. Планування якостi

Складова частина управлiння якiстю, зосереджена на встановленнi цiлей у сферi якоcтi i на визначеннi операцiйних процесiв та вiдповiдних pecypciв, необхiдних для досягнення цiлей у сферi якостi.

3.2.9. Контроль якостi

Складова частина управління якістю, зосереджена на виконанні вимог до якості.

            3.2.10. Забезпечення якостi          

Складова частина управлiння якiстю, зосереджена на створенні впевненостi в тому, що вимоги до якостi буде виконано.

3.2.11. Полiпшення якостi

Складова частина управлiння якiстю, зосереджена на збiльшеннi здатностi виконати вимоги до якості.

3.2.12. Постiйне полiпшення

Повторювана діяльність щодо збiльшення можливостi виконати вимоги

3.2.13. Результативнiсть

Ступiнь реалiзацiї запланованої дiяльностi та досягнення запланованих результатів.

 

4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКIСТЮ.

4.1. Загальнi вимоги

У пiдприємства дiє модель для забезпечення якостi пiд час виконання монтажних робiт, яка базується на мiжнародному стандартi ISO 9001-2001. Дiя системи спрямована на задоволення потреб замовника, виконання поставлених вимог, а також на постiйне пiдвищення ефективностi дiяльностi. Системою якостi, у т. ч. заходами по забезпеченню якостi намагаються попередньо запобiгти i як можливо ранiше усувати можливi невiдповiдностi при виконаннi робiт та випуску кiнцевої продукцiї.

Дiя системи якостi забезпечує впевненiсть у тому, що:

а) система розумiеться вірно i вона ефективна;

б) дiйсно задовiльняються вимоги замовника до продукцiї;

в) наголос робиться на попередженнi невiдповiдностей, а не на їх виявленні після виникнення.

4.2. Документацiя системи якостi

Документацiя системи управлiння якiстю:

а) настанова з якостi;

б) стандарти пiдприємства (СТП);

в) нормативно-iнструктивна документацiя на виконання вiдповiдних робiт;

г) план з якостi на конкретний проект.

Настанова з якостi зображує систему якостi та визначає вимоги до неї.

Стандарти пiдприємства зображають загальнi функцiї i методи органiзацiї та виконання робiт для забезпечення якостi продукцiї.

План з якоcтi зображує для конкретного об'єкту проектних робiт засоби забезпечення та способи їх документування. План якостi є конкретним застосуванням системи якості.

 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРІВНИЦТВА.

 

5.1. Зобов'язання керiвництва

Керiвництво пiдприємством надає докази виконання своїх зобов'язань щодо розроблення та впровадження системи управлiння якiстю i постiйного полiпшення її результативностi, доводить до вcix piвнiв в органiзацiї важливості задоволення вимог замовника, а також регламентувальних та законодавчих вимог, формулювання полiтики у сферi якостi, забезпечення установлених цiлей у сферi якостi, аналiзування з боку керiвництва, забезпечення ресурсами.

5.2. Орiєнтацiя на замовника

Для пiдвищення задоволеноcтi замовникiв керівництво підприємства забезпечує визначення i виконання їхнix вимог.

           

            5.3. Полiтика у сферi якостi

Керiвництво пiдприємства забезпечує полiтику у сферi якостi:

-          вiдповiдальнiсть мeтi органiзацiї;

-          мiстить зобов'язання щодо задоволення вимог та постіного поліпшення результативності системи управління якістю;

-          є основою для встановлення та перегляду цiлей у сферi якостi;

-          є поширеною та зрозумiлою на вcix рiвнях в органiзацil;

-          анaлiзується з погляду її постійної придатносri.

 

6. УПР АВЛIННЯ РЕСУРСАМИ.

Пiдприємство визначає та забезпечує наявнiсть pecypciв, необхiдних для:

а) впровадження та актуалiзацiї системи управлiння якiстю та постiйного полiпшення її результативностi;

б) пiдвищення задоволеностi замовникiв шляхом виконання їхніх вимог. Персонал, залучений до робiт, що впливають на якiсть продукцiї є компетентним, тобто має належну oсвiтy, професiйну пiдготовку, квалiфiкацiю та досвiд.

 

7. ВИПУСК ПРОДУКЦIЇ

7.1. Планування випуску продукцii

Пiдприємство розробляє процеси, необхiднi для випуску продукції.

Планування випуску продукцiї повинне бути узгодженим з вимогами до інших процесів системи управління якістю.

Пiд час планування випуску продукцiї пiдприємство, залежно від конкретного випадку, визначає:

а) цiлi у сферi якостi та вимоги щодо продукцiї;

б) потреби в розробленнi процесiв i документiв та забезпеченнi ресурсами, специфiчними для цiєї продукцiї;

в) необхiднi перевiрку, затвердження, монiторинг, iнспектування та випробування, специфiчнi для продукцiї, а також критерiї приймання продукцiї;

г) протоколи, необхiднi для надання доказiв того, що процес випуску і кінцева продукція задовольняють вимоги.

7.2.  Процеси, що стосуються замовникiв.

7.2.1. Визначення вимог щодо продукцii.

Пiдприємство визначає:

            а)вимоги, встановленi замовником, у тому числi вимоги пов'язанi з постачанням i подальшим обслуговуванням;

            б) вимоги, не встановленi замовником, але необхiднi для встановленого чи передбаченого використання, якщо про таке вiдомо;

            в) законодавчi та регламентувальнi вимоги щодо продукцiї;

            г) будь-якi додатковi вимоги, визначенi пiдприємством.

7.2.2 Аналiзування вимог щодо продукцii

Пiдприємство аналiзує вимоги щодо продукцiї до того, як бере на себе зобов'язання щодо постачання продукцiї замовнику. Це  аналізування забезпечує:

а)визначення вимог щодо продукцiї;

б) погодження розбiжностей мiж вимогами контрактів чи замовлень iпопередньо викладеними вимогами;

в) здатнiсть органiзацiї дотримуватися визначених вимог.

Результати аналiзування та заходи, передбаченi на його основі оформлються протоколами.

Поданi замовником вимоги документально оформляються.

Якщо вимоги до продукцiї змiнено, органiзацiя забезпечує внесення змiн до вiдповiдних документiв i ознайомлює вiдповiдний персонал iз змiненими вимогами.

Матерiали i вироби, якi використовуються при монтажi iнженерних мереж i систем мають вiдповiднi сертифiкати якостi та гiгiєнiчнi сертифiкати. Матерiали та комплектацiя, якi використовуються у монтажi проходять попереднiй контроль на пiдприємствi та оперативний контроль перед монтажом та після монтажу.

7.2.3. Зв'язок iз замовниками пiдприємство визначає i впроваджує ефективні заходи щодо зв'язку з замовниками, у тому числі:

а) iнформування стосовно продукцiї;

б) опрацювання запитiв, контрактів;

в) зворотний зв'язок iз замовниками, у тому числi реагування на їхні скарги.

 

7.3. 3акупiвля.

7.3.1. Процес закупiвлi

Пiдприємство забезпечує вiдповiднiсть продукцiї, яку закуповують, установленим закупiвельним вимогам. Вид та масштаб контролю за постачальником та за закупленою продукцією залежить від того, як впливає ця продукція на подальші процеси випуску та кінцеву продукцію.

7.3.2. Iнформацiя стосовно закупiвлi.

Iнформацiя стосовно закупiвлi описує продукцiю, яку необхiдно закупити, у тому числі, залежно від конкретного випадку, вимоги до:

а) ухвалення продукцiї, процедур, процесiв та обладнання;

б) квaлiфiкацiї персоналу;

в) системи управлiння якiстю.

Пiдприємство забезпечує адекватнiсть установлених закупiвельних вимог перш, ніж повідомити про них постачальнику.

Закупка матерiалiв проводиться стабiльно в постiйних постачальникiв при умовi поставок якiсної комплектацiї.

7.3.3. Перевiрка закупленоi продукцii

Пiдприємство визначає та впроваджує iнспектування або iншi заходи, необхiднi для забезпечення впевненостi в тому, що закуплена продукцiя задовольняє установлені закупівельні вимоги.

Якщо пiдприємство або замовник мають намір провести перевiрку в постачальника, пiдприємство в iнформацiї стосовно закупiвлi зазначає порядок передбаченої перевiрки, а також спосiб випуску продукцiї.

У зв'язку з тим, що лiчильники води та тепла знаходяться на гарантiйному обслуговуванi, є можливiсть вiдслiдковувати якiсть лiчильникiв та виконаних монтажних робiт.

 

7.4. Управлiння засобами монiторингу та вимiрювальної технiки.

Пiдприємство визначає види дiяльностi щодо забезпечення монiторингу та вимiрювань, а також засоби монiторингу та вимiрювальної технiки, необхiднi для доведення вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам (див. 7.2.1).

Пiдприємство визначає процеси, необхiднi для забезпечення впевненостi в тому, що моніторинг та вимірювання можуть виконуватись і виконуються згiдно з вимогами до них. Для необхiдностi забезпечення достовiрних результатiв засоби вимiрювальної технiки:

а) калiбруються чи перевiряються в установленi iнтервали часу або перед їх застосуванням згідно з еталонами, простежуваними до міжжнародних чи національних еталонів;

б) настроюються чи, в разi потреби, повторно настроюються;

в) iдентифiкуються для уможливлення визначення статусу калiбрування;

г) не допускаються настроювання, якi могли б спричинити недостовірність результату вимірювань;

д) захищаються вiд пошкодження та виходу з ладу пiд час користування, технiчного обслуговування та зберiгання.

Якщо виявлено, що засоби вимiрювальної технiки не вiдповiдають вимогам, пiдприємство оцiнює та реєструє достовiрнiсть одержаних ранiше результатiв вимiрювань. Органiзацiя вживає вiдповiднi заходи щодо засобiв ­вимiрювальної технiки та будь-якої продукцiї, на яку це вплинуло. Результати калiбрування та перевiрки реєструються.

Якщо для монiторингу та вимiрювань установлених вимог застосовуються комп'ютернi програмнi засоби, то пiдтверджується їхня здатнiсть задовольняти передбачене застосування. Це пiдтвердження передує першому застосуванню i, y разi потреби, повторюється.

 

8.  ВИМIРЮВАННЯ, АНАЛIЗУВАННЯ ТА ПОЛIПШЕННЯ

8.1 3агальнi положення

Пiдприємство планує та впроваджує процеси монiторингу, вимiрювань, аналiзування та полiпшення, необхiднi для:

а) доведення вiдповiдностi продукцiї;

б) забезпечення вiдповiдностi системи управлiння якiстю;

в) постiйного полiпшення результативностi системи управлiння якiстю.

Ця дiяльнiсть повинна мiстити визначення застосовних методiв, у тому числi статистичних методiв, а також сфери їхнього застосування.

8.2. Монiторинг та вимiрювання.

8.2.1. 3адоволенiсть замовника

Пiдприємство вiдстежує iнформацiю стосовно сприйняття замовником рiвня задоволення органiзацiєю його вимог, оскiльки це є одним з показникiв функцiонування системи управлiння якiстю. Визначає методи отримання та використання цiєї iнформацiї.

8.2.2. Внутрiшнiй аудит

Пiдприємство проводить внутрiшнi аудити у запланованi iнтервали часу для встановлення:

а) чи вiдповiдає система управлiння якiстю запланованим заходам (див.7.1), вимогам цього державного стандарту i вимогам до системи управлiння якістю, установленим організацією.

           б) чи ефективно вона впроваджена та пiдтримується.

Програма аудиту розробляється з урахуванням статусу та важливоcтi процесiв та дiлянок, що пiдлягають аудиту, а також результатiв попереднiх аудитiв. Визначаються критерiї, сфера охоплення, перiодичнiсть та методи проведення аудиту. Вибiр аудиторiв i проведення аудитiв забезпечують об'єктивнiсть та неупередженiсть процесу аудиту.

Аудитори не повиннi здiйснювати аудит своєї роботи.

     Вiдповiдальнiсть i вимоги щодо планування та проведення аудитів, звітування про результати і ведення протоколів визначею в задокументованiй методицi.

8.2.3. Монiторинг та вимiрювання процесiв.

Пiдприємство застосовує належнi методи монiторингу i здiйснює вимiрювання процесiв системи управлiння якiстю. Цi методи доводять спроможнiсть процесiв досягати запланованих результатiв. У разi недосягнення запланованих результатiв для забезпечення вiдповiдностi продукцiї виконуються коригування та коригувальнi дiї залежно вiд потреби.

8.2.4. Монiторинг та вимiрювання продукцiї.

Пiдприємство здiйснює монiторинг та вимiрювання характеристик продукцiї для перевiрки того, чи задовольняє продукцiя поставленi вимоги. Це виконується на вiдповiдних етапах процесу випуску продукцiї згiдно iз запланованими заходами (див.7.1).

Докази вiдповiдностi критерiям приймання документально оформляється та зберiгаеться. У протоколах зазначаються особи, якi дають дозвiл на випуск продукцiї.

Випуск продукцiї i надання послуг не здiйснюеться доти, доки не будуть задовiльно виконанi запланованi заходи (див. 7.1), крім випадкiв, коли це ухвалено вiдповiдною повноважною особою i, в разi потреби, замовником.

8.3. Управлiння невiдповiдною продукцiєю.

Пiдприємство забезпечує iдентифiкацiю продукцiї, яка не вiдповiдає установленим до неї вимогам, та управлiння нею з метою запобiгання її непередбаченому використанню або постачанню. Управлiнськi дiї, а також пов'язанi з ними вiдповiдальнiсть та повноваження щодо поводження з невiдповiдною продукцiєю, визначаються в задокументованiй методицi. Щодо невiдповiдної продукцiї пiдприємство виконує одну чи декiлька iз зазначених дiй:

          а) вжиття заходiв для усунення виявленої невiдповiдностi;

          б) надання дозволу на її використання i випуск або прийняття поступки, ухваленої вiдповiдною повноважною особою i, в разi потреби, замовником;

          в) вжиття заходiв для недопущення її попередньо передбаченого використання чи застосування. Характер невiдповiдностей, а також будь-якi виконанi в подальшому дiї, у тому числi отриманi дозволи на поступки, реєструються.

          Якщо невiдповiдну продукцiю було виправлено, вона повинна пройти повторну перевірку на доведення відповідності вимогам.

Якщо невiдповiдну продукцiю було виявлено пiсля її постачання або пiсля початку її використання, пiдприємство вживає вiдповiднi заходи щодо виявлених чи потенцiйно можливих наслiдкiв невiдповiдностi.

Пiдприємством проводиться ремонт, обслуговування та держповiрка лiчильникiв води та тепла, тобто вiдпрацьований повний цикл вiд закупки, мрнтажу до cepвіснoгo обслуговування.

8.4. Аналiзування даних

Пiдприємство визначає, збирає та аналiзує вiдповiднi данi для доведення придатностi та результативностi системи управлiння якiстю, а також для оцiнювання системи управлiння якiстю з погляду можливостi постiйного полiпшення її результативностi. цi данi мiстять результати монiторингу та вимірювань, а також дані з інших відповідних джерел.

Аналiзування даних надає iнформацiю про:

а) задоволенiсть замовника (див. 8.2. 1);

            б) вiдповiднiсть вимогам до продукцil (див. 7.2.1);

            в) характеристики i тенденцй вiдхилень процесiв та продукцil, у тому числi можливостi запобiжних дiй;

г) постачальникiв.

8.5.  Полiпшення

8.5.1. Постiйне полiпшення

Пiдприємство постiйно полiпшує результативнiсть системи управлiння якiстю, застосовуючи полiтику та визначаючи цiлi в сферi якостi, використовуючи результати аудитiв, аналiз даних, проводячи коригувальнi та запобiжнi дiї.

8.5.2. Коригувальнi дii.

Пiдприємство виконує дiї для усунення причин невiдповiдностей з метою запобiгання їхньому повторенню. Коригувальнi дiї визначаються вiдповiдно до наслiдкiв виявлених невiдповiдностей. Розроблена задокументована методика з метою встановлення вимог до:

а)аналiзування невiдповiдностей (у тому числi скарг замовникiв);

б)визначення причин невiдповiдностей;

в)оцiнювання потреби в дiях для забезпечення впевненостi у тому, що невідповідності не виникатимуть повторно;

г)визначення та виконання необхiдних дiй;

д)реєстрування результатiв виконаних дiй;

е) аналiзування виконаних коригувальних дiй.

 

8.5.3 Запобiжнi дii.

Пiдприємство визначає дiї, що дають змогу усувати причини потенцiйних невiдповiдностей з метою запобiгання їхньому виникненню.

Запобiжнi дiї визначаються вiдповідно до наслiдкiв потенцiйних проблем.

Розробляється задокументована методика з метою встановлення вимог до:

а) визначення потенцiйних невiдповiдностей та їхніх причин;

б) оцiнювання потреби в дiях для запобiгання виникненню невiдповiдностей;

в) визначення та виконання необхiдних дiй;

г) реєстрування результатiв виконаних дiй;

д) аналiзування виконаних запобiжних дiй.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить